Sunday, February 8, 2009

ရန္တဿံခုတ္ယဿဳပလံက္

လ်းသံှင္ဝြံရန္တဿံကုႝညးသဿတ္ဂမၜဳိင္တအ္တုဲ တင္ခုတ္လဝ္ယဿဳလ်းသှံင္မဒွ္ရ။ပတုိန္ထၐးဏာမဒွ္ရ။

No comments:

Post a Comment