Tuesday, February 10, 2009

ဟိုတ္ႏူမဆုႝေကတ္ဇုတ္ ပႜဲတကအ္ဖေလာရာ ေအန္ဒဝ္န႘ယွာတုဲ တ႘အဝ္ရ႘ ဇာတ္မှိဟ္မၿပံင္ကၜဳင္ ႏူအဖရိက ဂွ္ ဟြံဍာံဟုီမာန္။

မှိဟ္မပေတွ္ေကတ္ တ႘အဝ္ရ႘ ခ်ာလ္ဒါေဝန္ Charles Darwin မၢး ဒဒွ္ရ မှိဟ္တအ္ဂွ္ ေစန္ဆက္ ၿပံင္လွာဲကၜဳင္ ႏူကှဲဳရ။ ဟိုတ္ႏူမၿပံင္ပဆုဲအာ ႒ာန္နာနာတုဲ ဗြဲမဗဗြဲကုႝသဘာဝဂွ္ ဖ်ဳန္စှာံေလဝ္ ၿပံင္လွာဲအာကုီတုဲ ဟိုတ္ႏူေသၛာဲတှဟ္ျခာတုဲ ဒွ္အာဂကူနာနာရ။ တၜပညာသုေတသနတအ္ေလဝ္ တှဟ္နဂြံတီကၜးဂၜိဳင္တုဲ ဗက္ဂၜာဲၐံက္ခဲါ ဇုတ္ေႀတံေႀတံ ဗုီလုႝမှိဟ္တအ္ ၿပံင္လွာဲကၜဳင္ ႏူကှဲဳအိုတ္အေစာန္ရ။ ဇုတ္တအ္ဂွ္ ဟိုတ္ႏူသဘာဝတုဲ လုီလာ္ဂၜာဲဂြံဆုႝ ဟြံေလာဲသြာတုဲ သက္သ႘ခိုင္ခိုင္ကၜိဳက္က္ဂွ္ ထၞးကုႝဟြံမာန္ကုီေလဝ္ ၐိုတ္ဒးရးဂွ္ ဗမံက္ထၞးမာန္ရ။ ဗုီညးတအ္ ဗြဲမဂၜိဳင္ မပေတွ္ေကတ္ဂွ္မၢး မှိဟ္သုီဖအုိတ္ဂွ္ ကတုႝဒွ္ကၜဳင္ ႏူအဖရိက သုီဖအိုတ္တုပ္ပ္တုဲ ဟိုတ္ႏူအသိင္ဥတု ဗြဲမလအ္တုဲ ဖ်ဳန္စှာံအသာ္ တှဟ္ျခာကၜဳင္ရ။ အတုိင္ညးတအ္မဟုီမၢး ေကာန္မှိဟ္ႏူအဖရိကဂွ္ စိုပ္ကၜဳင္ေဒသေအယွဂွ္ သှာံၐိုတ္ မသုန္လက္ေတအ္ ဒွ္မာန္ရ။

ဆဂး ဗြဲႀကဵ ကေလင္ဆုႝဇုတ္ ပႜဲတကအ္ဖေလာရာ Flores ဍဳင္ေအန္ဒဝ္န႘ယွာရ။ ဂေကာံမှိဟ္ဂွ္ ညးေကာ္စ Homo Floresiensis ရ။ ပႜဲဒှာဲဂွ္ ဂြံဆုႝေကတ္ ဇုတ္မှိဟ္ၿဗဵမြဲရ။ ကာလမှိဟ္ၿဗဵဂွ္ မခ်ိဳတ္ဂွ္ ႏြံစအယုက္ၐိုတ္ ၃၀ ဒွ္တုဲ မှိဟ္ၿဗဵဂွ္ မှံဳသမၜဳင္ ၃ ေပဓဝ္တုဲ မှံဳလယိုင္ ဆ ၁၆ က႘လိုဓဝ္ရ။ အယုက္ဇုတ္ဂွ္ ႏြံမြဲလက္ၐါလၛီသှာံရ။ ဇုတ္တဲမဆုႝ ပႜဲဒှာဲဂွ္မြဲပၜန္ဂွ္ ႏြံအယုက္ၾကပ္ မြဲကိုဋ္သှာံရ။ တုဲပၜန္ ကေပါတ္ဗှဳဟ္ မေကၜာန္လဝ္ကုႝတဿအ္ ပႜဲဒှာဲဂွ္ေလဝ္ ဂြံဆုႝေကတ္ကုီရ ကေပါတ္တအ္ဂွ္ ႏြံအယုက္ ဒစာံကိုဋ္ပန္လက္ဒွ္ရ။ ဟိုတ္သာ္ဂွ္ရ လညာတ္မဟုီလဝ္ ေကာန္မှိဟ္တအ္သုီဖအိုတ္ ေစန္ဆက္ကၜဳင္ ႏူအဖရိကဂွ္ ဒွ္ဟြံမာန္တုဲ ဇာတ္မှိဟ္တအ္ဂွ္ ကတုႝဒွ္ကၜဳင္ ႏူေဒသနာနာတုဲ မှံဳကုႝဓါတ္ မဒက္ပတန္မတုပ္ ဟုီမာန္ရ။


နိေသာဲနင္ႏူပလံက္အမူဗီထဝ္

No comments:

Post a Comment